ماژول پتانسیومتر دیجیتال 10 کیلو اهمی X9C103S

ماژول پتانسیومتر دیجیتال 10 کیلو اهمی X9C103S

پتانسيومترهاي ديجيتال را میتوان مانند يك POT معمولي در مدار بست و با ارتباط سريال آن را كنترل کرد.

پتانسيومترها از قطعات كاربردي الكترونيك هستند و در كنترل حجم صداي سيستم استريو و يا تنظيم روشنايي اتاقتان كاربرد دارند. مشكل پتانسيومترهاي معمول مكانيكي اين است كه ميكروكنترلرها نميتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند. پتانسيومترهاي ديجيتال اين مشكل را حل كرده اند. پتانسيومترهاي ديجيتال را مانند يك POT معمولي در مدار ببنديد و با ارتباط سريال آن را كنترل كنيد.

پتانسيومترهاي مكانيكي كه از طرف سازنده بصورت خطي يا لگاريتمي ساخته ميشوند. ولي رفتار يك POT ديجيتال را شما و كد برنامه نويسي شما تعريف و كنترل ميكند. به عبارت ديگر پتانسيومترهاي ديجيتال را ميتوان متناسب با كد برنامه نويسي بصورت خطي يا لگاريتمي و يا هر رفتار متناسب با كاربرد تعريف نمود. اين ويژگي از مزيتهاي اين المان ديجيتال است.

در سيستمهايي كه از تعداد زيادي پتانسيومتر مكانيكي استفاده ميكنند ميتوانيد با تركيب يك روتاري انكودر و تعداد متناسبي از پتانسيومترهاي ديجيتال، يك پتانسيومتر هوشمند ايجاد كنيد تا بتواند بجاي همه پتانسيومترهاي مكانيكي عمل كند.

Instructions for use:
1) Wide voltage (3V-5V) power supply. Chip X9C103S; PCB board size: 2.7 * 1.3CM
2) 10K span potentiometer.
3) potentiometer intermediate tap between 0-10k slide Total 100 (potentiometer wiper typical impedance 40 ohms)
4) digital potentiometer VL and VH port corresponding to the lower and upper sliding rheostat allows the input voltage range -5V to + 5V.
5) Digital Potentiometer module with a test program, the program code for the C language code, sub-module prepared. Code includes: the main function, sub-function display, buttons and Functions of each module header files, you can use KEIL4 open source code by the line test and learning.

Test section
1) Just as the test module may study the source code, the test program .HEX file is downloaded to the target board