ماژول مبدل ولتاژ دو طرفه PCA9306 مناسب برای ارتباطات I2C / SMBus محصول CJMCU

ماژول مبدل ولتاژ دو طرفه PCA9306 مناسب برای ارتباطات I2C / SMBus محصول CJMCU

1PC CJMCU-9306 PCA9306 2-Bit Bidirectional I2C Bus And SMBus Voltage Level Translator Board Module

Features

The IIC level shifter enables different signal levels of two IIC devices to communicate, and the 1.2V-3.3V reference level and the 1.8V-5.5V reference level are converted to each other. The low internal on-resistance allows for lower signal propagation delays. It is also possible to enable two different communication rate IIC devices to achieve normal communication, such as 400KHz on one side of the converter and 100KHz on the other side, but the maximum communication rate of the system is slightly less than 100KHz. Because of the small signal propagation delay, the device is mainly used for Works with SMBus devices and standard mode, fast mode and ultra fast mode Plus I2C bus devices. The maximum frequency depends on the RC time constant, but usually supports > 2 MHz.
The IIC level shifter cannot physically isolate the capacitor on either side of the bus. The bus capacitance on both sides should be limited to 400pF. If it is exceeded, the IIC bus buffer repeater should be connected. The PCA9306 can only isolate the two sides when the device is disabled and provides a voltage level shift upon activation. It is more advantageous than a discrete transistor voltage conversion solution because the switch is manufactured symmetrically, and the converter provides excellent ESD for low voltage devices. Protection while protecting lower ESD devices, the device’s SCL and SDA are open-drain output devices.
Parameters:
Board VCC: 0V ~ 5.5V
Chip working reference voltage: Vref1, Vref2: 0V~5.5V
Working environment temperature: -40 ° C ~ 85 ° C