ماژول ضربه و ارتعاش KY-031

ماژول ضربه و ارتعاش KY-031

ماژول ضربه و ارتعاش KY-031

این ماژول یک سنسور حساس به شوک یا لرزش است که وقتی شوک یا لرزشی را دریافت می کند پین سیگنال آن LOW می شود، این ماژول می تواند در سیستم های امنیتی و یا مانیوتورینگ استفاده گردد و  به راحتی می توانید آن را در کنار برد آردوینو یا هر میکروکنترل دیگری استفاده نمایید.

 

ماژول ضربه و ارتعاش KY-031-شرکت هوشمندسازان ذوق