ماژول دیتا لاگر ( OpenLog ) دارای ارتباط سریال مناسب برای اتصال به فلایت کنترل Naze32

ماژول دیتا لاگر ( OpenLog ) دارای ارتباط سریال مناسب برای اتصال به فلایت کنترل Naze32

وظیفه اصلی دیتالاگر ذخیره داده ها می باشد که می توانید با یک زمان مشخص شده مثلا 1 ثانیه اطلاعات را در حافظه دستگاه ذخیره کنید.

در مکان هایی که سطح دسترسی و مانیتورینگ دائم بر روی سیستم وجودندارد و نیاز به ذخیره سازی داده ها می باشد این محصول مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر قرار باشد که در یک صحرا از سرعت باد و دما نمونه گیری شود نمی توانید یک شخص را در صحرا برای ثبت نمونه ها قرار دهید .

وظیفه اصلی دیتالاگر ذخیره داده ها می باشد که می توانید با یک زمان مشخص شده مثلا 1 ثانیه اطلاعات را در حافظه دستگاه ذخیره کنید.

برخی از صنایعی که دیتالاگر در آنها مورد استفاده قرار گیرد:

هواشناسی ، شیشه سازی ، خودور سازی ، کشاورزی ، سیستم های خورشیدی و انرژی های جدید ، حمل و نقل ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مدیریت انرژی ، کنترل خط تولید ، صنایع غذایی

Description:
VCC input: 3.3V-12V (Recommended 3.3V-5V)
Log to low-cost microSD FAT16/32 cards up to 64GB
Simple command interface
Configurable baud rates
Defaut bootloader is pro mini atmage328P 5V 16Mhz
Four SPI pogo pins
Two LEDs indicate writing status
2mA idle, 6mA at maximum recording rate

Features:
OpenLog(blackbox) is a data logger that works over a simple serial connection and supports microSD cards up to 64GB. The OpenLog(blackbox) can store or “log” huge amounts of serial data and act as a black box of sorts to store all the serial data that your project generates.

Note: After inserting the memory card for the first time, the memory card will produce the config.txt file, which changes the baud rate parameter of the serial port. This parameter can be modified. Please set the serial port The baud rate is consistent with the baud rate of the recorder.

The board has contained the openlog_blackbox_v2.0 firmware. Flight conroller transmits your flight data information on every control loop iteration over a serial port to an OpenLog to be recorded. After your flight, you can view the resulting logs using the interactive log viewer:https://github.com/cleanflight/blackbox-log-viewer

You can also use the blackbox_decode tool to turn the logs into CSV files for analysis, or render your flight log as a video using the blackbox_render tool. Those tools can be found in this repository:https://github.com/cleanflight/blackbox-tools

OpenLog configuration
Power up the OpenLog with a microSD card inside, wait 10 seconds or so, then power it down and plug the microSD card into your computer. You should find a “CONFIG.TXT” file on the card, open it up in a text editor. You should see the baud rate that the OpenLog has been configured for (usually 115200 or 9600 from the factory). Set the baud rate to match the rate you entered for the Blackbox in the Configurator’s Port tab (typically 115200 or 250000).

Save the file and put the card back into your OpenLog, it will use those settings from now on.
If your OpenLog didn’t write a CONFIG.TXT file, create a CONFIG.TXT file with these contents and store it in the root of the MicroSD card: