ماژول تغذیه DC-DC و AC-DC کاهنده خروجی LM2596HV

ماژول تغذیه DC-DC و AC-DC کاهنده خروجی LM2596HV

ولتاژ ورودی از 5تا DC 50v و 5v تا AC 30v

ماژول تغذیه کاهنده LM2596HV که در بازه ولتاژ ورودی از 5v تا DC 50v و 5v تا AC 30v با جریان 2.2A خروجی قابل تنظیم 3.3v الی 30v را ارائه می دهد.