ماژول تشخیص بهره , اتلاف و فاز AD8302

ماژول تشخیص بهره , اتلاف و فاز AD8302

معرفی

این ماژول به منظور آشکارسازی اختلاف فاز مورد استفاده قرار می گیرد. تراشه اصلی ماژول AD8302  بوده که یک مبدل اختلاف فاز به ولتاژ می باشد. طرز کار ماژول به این گونه است که اختلاف فاز سیگنال رودی و خروجی را جهت اندازه گیری به سطح ولتاژ تبدیل می کند. حداقل اختلاف فاز 1 درجه توسط این آشکارساز قابل تشخیص می باشد.

 

 

Specification

 1. Measures Gain/Loss and Phase up to 2.7 GHz
  2. Dual Demodulating Log Amps and Phase Detector
  3. Input Range –60 dBm to 0 dBm in a 50ohm System
  4. Accurate Gain Measurement Scaling (30 mV/dB) Typical Nonlinearity < 0.5 dB
  5. Accurate Phase Measurement Scaling (10 mV/Degree) Typical Nonlinearity < 1 Degree
  6. Measurement/Controller/Level Comparator Modes
  7. Operates from Supply Voltages of 2.7 V–5.5 V
  8. Stable 1.8 V Reference Voltage Output
  9. Small Signal Envelope Bandwidth from DC to 30 MHz
  11. Working voltage:5V

Applications

 1. RF/IF PA Linearization
  2. Precise RF Power Control
  3. Remote System Monitoring and Diagnostics
  4. Return Loss/VSWR Measurements
  5. Log Ratio Function for AC Signals